Wonen & zorg

Algemeen

Home Stuyvenberg werd officieel erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid onder het nummer PE 1186.

Er is woongelegenheid voor 52 bewoners, waaronder twee woongelegenheden voor kortverblijf.

Wij bieden een huiselijke omgeving aan waar de bewoners zich goed voelen en bezoekers welkom zijn. Wij verwelkomen alle bejaarden, ongeacht hun levensovertuiging, voor wie thuis wonen niet meer haalbaar is. Vanuit die problematiek bieden wij professionele ondersteuning aan op tijdelijke / lange termijn.

Visie

Wij stellen de bewoner centraal met zijn unieke persoonlijkheid waarbij respect voor de bejaarde en zijn specifieke levensloop heel belangrijk zijn.

De zorg en verzorging van onze mensen is prioritair. Home Stuyvenberg is een woonzorgcentrum waar men kan wonen én vooral kan leven!

De zielenrust van onze bewoners gaat ons ook ter harte. Wij willen dan ook de nodige ruimte geven aan de religieuze overtuiging van onze bewoners en hun beleving daarvan.

Voor de Rooms – Katholieke geloofsovertuiging kan u, rond de Hoogdagen, deelnemen aan de eucharistieviering die doorgaat in het woonzorgcentrum zelf.

Voor andere geloofsovertuigingen wordt gezocht naar een passende invulling zodat ook deze bewoners op een zinvolle manier hun geloof kunnen getuigen.

Deskundige begeleiding

  • stimuleren van positieve groepsinteractie en sociale contacten;
  • verhogen van het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde;
  • geven van extra aandacht tijdens de maaltijdbegeleiding, rekening houdend met de eigenheid en wensen van de bewoner;
  • aanbieden van animatie op maat met als doelstelling een evenwichtige benadering tussen individu en groepsbelang.
Een visie waarbij de “mens in zijn totaliteit” bejegend wordt:
stimuleren van de capaciteiten van de bewoner, optimaliseren van de mogelijkheden en het respecteren van de beperkingen.

Levenskwaliteit verbeteren

  • oog hebben voor specifieke en individuele noden en behoeften van de bewoner;
  • multidisciplinair overleg organiseren met het verpleegkundig, zorgkundig en paramedisch team. Ook is er een nauwe samenwerking met het onderhouds- en keukenpersoneel;
  • respect hebben voor iedere individuele persoonlijkheid en de privacy;
  • iedere bewoner een maximale autonomie aanbieden en keuzemomenten inbouwen;
  • aandacht hebben voor lichamelijke en geestelijke aspecten van de bewoner;
  • respect hebben voor de levensgeschiedenis en de levensstijl van de bewoner.

Team

Er is een team van verpleegkundigen en zorgkundigen aanwezig om zorg op maat aan te bieden. Permanent is er verpleegkundig personeel aanwezig.

Paramedici, met name kinesitherapie, ergotherapie en animatie, zijn belangrijke pijlers in onze werking.
Voor elke bewoner wordt nagegaan wat de individuele behoeften zijn en daar wordt een passend antwoord bij gegeven.
De bewoners worden uitgenodigd voor de activiteiten, maar hun deelname is volledig vrijblijvend.

Dag en nacht staat een team van gekwalificeerde medewerkers voor u klaar met de beste zorgen of gewoon voor een gezellige babbel.

In samenspraak met de huisarts en met akkoord van de bewoner wordt een zorgplan opgemaakt op maat van de bewoner. Dit plan wordt door de verpleegkundigen en zorgkundigen met de nodige professionaliteit opgevolgd en aangepast telkens indien nodig.

Met eerbied voor het leven streven we ernaar om zo lang mogelijk zorg te bieden, gekoppeld aan kwaliteit van leven.

Levenseindezorg behoort tot het leven.
Een team van speciaal opgeleide verpleeg-en zorgkundigen met de referent levenseindezorg als coördinator zetten zich daar dagelijks voor in.

Afdelingen

In woonzorgcentrum Stuyvenberg is er, naast de overige afdelingen, sprake van een beveiligde afdeling waar acht bewoners, lijdend aan dementie, met al dan niet wegloopgedrag, op een professionele manier verzorgd worden.

We bieden warme zorg aan de bewoners waarbij we oog hebben voor de individuele noden en interesses.

Er is steeds permanentie aanwezig, zodat de geborgenheid en veiligheid van onze bewoners kan gegarandeerd worden.

Huisarts

De keuze van de huisarts is volkomen vrij. Hij/zij staat in voor de medische begeleiding van de bewoner en is ook verantwoordelijk voor het voorschrijven van medicatie.

Daarnaast werd in het woonzorgcentrum ook een coördinerend en raadgevend arts aangesteld.
Deze zorgt voor het optimaliseren van de medische zorgverlening in samenwerking met de directie, personeel, behandelende artsen en lokale Huisartsenkring.

Ziekenhuisopname

Als een bewoner medisch specialistische zorgen nodig heeft, wordt de bewoner naar het ziekenhuis van zijn/haar keuze overgebracht, in samenspraak met de huisarts.

In geval van ziekenhuisopname of afwezigheid worden de door de bewoner niet gebruikte leveringen en diensten tegen marktconforme prijzen in mindering gebracht.
Dit is vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de ziekenhuisopname van de bewoner. Het betreft een in mindering brengen van € 3,9 van de dagprijs.
De vermindering van € 3,9 op de dagprijs wordt enkel toegepast na een afwezigheid van minimum 24 uur.

Bij een definitief verblijf wordt de kamerhuur van 1 maand op voorhand betaald. Bij facturatie worden de kosten van de lopende maand aangerekend en de kamerhuur van de daaropvolgende maand.

Een bewoner die palliatieve zorgen nodig heeft, dient niet noodzakelijkerwijze overgebracht te worden naar een ziekenhuis.